Положення про міське НТУ «Еврика»

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО УЧНІВ

БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

«Еврика»

 

1. Загальні положення

1.1. Наукове товариство учнів Бучанської міської об’єднаної територіальної громади «Еврика» (далі –НТУ) – добровільне об’єднання учнів, зацікавлених у поглибленому вивченні окремих навчальних дисциплін та галузей науки і техніки, що створюється з метою забезпечення інтелектуального, творчого розвитку талановитих і обдарованих дітей засобами пошукової, науково-дослідницької роботи.

1.2. Діяльність НТУ регламентується Конституцією України, законами України «Про позашкільну освіту»«Про загальну середню освіту»«Про професійно-технічну освіту», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, в тому числі цим Положенням.

1.3. НТУ є однією з пріоритетних форм позакласної та позашкільної роботи.

1.4. НТУ об’єднує учнів загальноосвітніх, позашкільних закладів освіти Бучанської міської об’єднаної територіальної громади , які займаються пошуковою, науково-дослідницькою роботою під керівництвом педагогічних  працівників.

1.5. НТУ працює як самостійне наукове об’єднання учнів.

   1.6. Діяльність НТУ ґрунтується на принципах добровільності, самоврядування, доступності, законності, гласності. НТУ вільне у виборі напрямів своєї діяльності.

1.7. НТУ розробляє і затверджує на зборах власну символіку (назву, емблему, девіз тощо).

1.8. Базовий заклад освіти НТУ - Бучанський Центр позашкільної роботи (м. Буча, вул. М. Михайловського, 74) .

 

2. Мета і завдання діяльності НТУ «Еврика»

2.1. Метою діяльності НТУ є виявлення, розвиток та підтримка обдарованих дітей і молоді; виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної і національно свідомої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення впродовж життя.

2.2. Діяльність НТУ спрямовано на підвищення статусу наукових знань та наукової творчості дітей і учнівської молоді.

Основними завданнями НТУ є:

- сприяння розвитку науки та виникнення інтересу до наукової діяльності в дитячому та молодіжному середовищі;

- створення умов для організації навчально-дослідницької та науково-дослідницької роботи учнів;

- оволодіння учнями сучасними методиками, навичками і формами організації та проведення самостійних наукових досліджень;

- формування в учнів системи пошукових, наукових поглядів засобами популяризації знань про навколишній світ, досягнення науки, техніки, літератури, культури, мистецтва тощо;

- допомога в засвоєнні та поглибленому вивченні навчальних предметів у поєднанні з науково-дослідницькою, пошуковою роботою;

- формування базових дослідницьких компетентностей учнів у процесі здійснення пошукової, експериментальної, навчально-дослідницької, науково-дослідницької діяльності;

- створення умов для самоосвіти й саморозвитку учнів;

- сприяння професійної орієнтації обдарованої учнівської молоді;

- узагальнення та поширення позитивного досвіду наукової роботи; сприяння підвищенню престижу у суспільстві науково-дослідницької роботи учнів, авторитету їх педагогічних  керівників.

 

3. Структура та організація діяльності МНТУ «Еврика»

3.1. НТУ функціонує на базі Бучанського Центру позашкільної роботи.

3.2. НТУ працює за такими науковими напрямами:

- природничо-математичний;

- філологічний;

- еколого-природничий;

- історико-краєзнавчий;

- мистецтвознавчий. 

3.3. НТУ має такі секції:

- Фізики та астрономії;

- Математики;

- Комптерних наук;

- Економіки;

- Історії;

- Наук про землю;

- Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства;

- Мовознавства;

- Хімії та біології;

- Екології та аграрних наук;

- Філософії та суспільствознавства.

3.4. НТУ може відкривати нові профілі за умов наявності відповідних умов роботи, наукових і педагогічних кадрів. Напрями роботи та кількість наукових напрямів можуть змінюватися за рішенням закладу-засновника.

3.5. НТУ може організовувати:

- індивідуальну роботу учнів під керівництвом педагогів, науковців, різних спеціалістів тощо;

- колективну роботу творчих груп;

- конкурси і турніри з різних областей знань;

3.6. НТУ керує Рада.

 

4. Членство в НТУ «Еврика»

4.1. Учні, які виявляють бажання займатися науковою творчістю в НТУ, стають його членами добровільно та за рекомендаціями педагогів-предметників.

4.2. Рішення про прийняття учнів у члени МАН України ухвалюється Радою НТУ.

4.3. Члени НТУ мають право:

-     обирати профіль наукового напряму та тему наукового дослідження;

-     опубліковувати наукові статті;

-     вносити пропозиції щодо покращення роботи в НТУ;

-     брати активну участь у масових заходах тощо.

4.4. Члени НТУ зобов’язані:

-     постійно поглиблювати знання з базової дисципліни;

-     опановувати досліджувану проблему, брати участь у роботі обласних наукових шкіл та (або) писати науково-дослідницьку роботу;

-     звітувати про свою діяльність тощо.

 

5. Керівництво НТУ «Еврика»

5.1. Вищим органом управління НТУ є загальні збори.

5.2. На загальних зборах НТУ затверджується склад Ради, план її роботи, обирається Голова, затверджується організаційно-функціональна модель НТУ, план роботи на навчальний  рік, підводяться підсумки роботи за певні періоди та за наслідками реалізації проектів, планів тощо, проведення масових заходів та інших питань.

5.3. Рада НТУ є органом самоврядування.

5.4. Кількісний склад Ради не повинен перевищувати 9 осіб.

5.5. До складу Ради входять:

- завідувач центру роботи з обдарованими дітьми;

- методист центру роботи з обдарованими дітьми;

- методист Бучанського центру позашкільної роботи;

- вчителі – керівники наукових відділень;

- учні – члени  міського відділення МАН.

5.6. Раду НТУ очолює Голова.

5.7. Голова  здійснює:

-  загальне керівництво;

-  визначає головні напрями розвитку;

-  виступає ініціатором проведення науково-практичних та настановних конференцій, форумів, семінарів, затверджує розподіл обов’язків між членами Ради;

- налагоджує зв’язки з науковцями закладів вищої освіти.

5.8. Науково-практична конференція НТУ:

-  заслуховує виступи, доповіді учнів про хід досліджень;

- рекомендує учнів до участі у І, ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.

5.9. На засідання Ради та науково-практичні конференції можуть запрошуватись:

- начальник відділу освіти;

- працівники відділу освіти;

- керівники та заступники керівників закладів освіти;

- вчителі-предметники.

6. Просвітницька діяльність

6.1. НТУ проводить просвітницьку діяльність серед учнів закладів освіти Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, здійснює популяризацію діяльності НТУ.

6.2. Просвітницька діяльність МНТУ спрямовується на реалізацію завдань з навчання, виховання та розвитку членів НТУ, стимулювання їх інтелектуального й творчого самовдосконалення.

6.3. НТУ може висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Бучанського Центру позашкільної роботи.

 

7. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення НТУ

7.1. Витрати на фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності НТУ здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

 

8. Прикінцеві положення

8.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться в установленому для його прийняття порядку.

 

 

 

Начальник відділу освіти                                          О.Цимбал